Reciclatge de llibres

 

Feines a fer per cada curs 

(cada curs s’organitza el treball) 

 

- Recollir i revisar llibres, fent full inventari (formulari “a” )  (juny-juliol) 

(de 3er de primària a 4art d’ESO)

* Llibres no esborrats, retornar i fer seguiment de que els tornin en condicions 

(per a la ESO hi ha a més a més un full individual de control dels llibres) 

* Descartar els que ja no es poden reutilitzar 

* Si un llibre està deteriorat més enllà de l’ús, equival a no retornat i s’ha de pagar. 

* Apartar els que s’han de portar a arreglar (per enquadernar o perquè alguns llibres d’anglès necessiten una fotocòpia en color) 

 

- Seguiment i reclamació o pagament dels llibres no retornats (formulari ”c” ) (juny-juliol) 

(No es treballa res en efectiu, és ingrés bancari i presentació de comprovant) 

* Informar a l’administrador/a encarregat 

 

- Llibres de préstec per l’estiu (formulari “d” ) (juny-juliol) 

* resguard signat i amb dia de devolució. 

 

- Etiquetes (en word): (juliol) 

* Repassar i actualitzar amb les dades de classe 

(són documents de word i s’envien per mail: es pot fer des de casa) 

* Enviar-los a l’administrador/a encarregat. 

 

- Deixar-ho tot endreçat per poder fer lots al setembre.................................................................

 

- Recollir llibres de préstec de l’estiu. (1-4 setembre) 

* Fer seguiment de que els tornin en condicions 

* i reclamació o pagament dels no retornats (formulari ”c” ) 

* Informar a l’administrador/a encarregat 

 

- Obrir paquets de llibres nous: (1-4 setembre) 

* Puntejar els que han arribat 

* Informar a l’administrador/a encarregat 

* Repartir-los per grups de classe 

 

- Preparar els lots: (5 setembre) 

* Fer els lots 

* Enganxar etiquetes 

* Preparar els fulls de lliurament (formulari “b” ) 

* Apartar els lots que no es poden lliurar i en lloc seu posar el formulari “e” facilitat per l’administrador/a encarregat. 

 

- Lliurament de lots: (__setembre) 

* Lliurar el lot a qui correspongui 

* Recollir la signatura conforme ho ha rebut 

* No lliurar el lot a qui te pagaments pendents i entregar-li el formulari “e” 

 

- 2n lliurament de lots a qui ja ha regularitzat els pagaments pendents (__setembre) 

 

- A la ESO, lliurament dels llibres de les optatives un cop començat el curs i ja han triat. (octubre) 

 

- Preparar les devolucions dels llibres nous que no ha calgut lliurar: (octubre) 

* Fer inventari separat per editorials 

* Encapsar-los separats per editorials 

* Informar a l’administrador/a encarregat 

 

- Recepció dels llibres pendents de les comandes: (octubre-novembre) 

* Posar les etiquetes 

* Fer el lliurament als alumnes que encara no els tenien.

 

 

Tasques Globals

 

- Inventari d’estoc de llibres a l’Ampa de cursos anteriors (abans de juny) 

(Ana Cobo)

- Demanar llista de llibres a l’escola per el proper curs. (maig) 

(Laura Fusellas)

- Demanar llistat alumnes curs següent  (maig-juny-setembre) 

(Lali Latorre)

* Noves famílies: contacte AMPA i si vol REMA els posa en contacte amb delegat de Rema del seu curs. 

 

- Informar a cada classe dels alumnes adscrits a Rema i dels llibres pel proper curs (juny) 

(Laura Fusellas / Lali Latorre) 

 

- Fer els models de circulars (les que calgui) (quan correspongui)

(Laura Fusellas)  

 

- Enviar circulars (les que calgui) (quan correspongui)

(Laura Fusellas / Lali Latorre)  

 

- Fer els diferents models d’impresos (format Pdf) (quan correspongui)

(Laura Fusellas/Lali Latorre) 

a. Recollida inventari llibres primària (3r a 6è) i ESO 

(a la ESO tenen el full de lliurament, un per alumne, que també serveix per la recollida) 

b. Lliurament llibres primària i ESO (1 full per alumne) 

c. Reclamació llibres: retorn del llibre o ingrés en compte 

d. Resguard préstec de llibres a l’estiu per repassar 

e. No lliurament de lots pendent d’ingrés 

 

- Fer comandes a les editorials (juliol)

(Laura Fusellas) 

* Amb els fulls inventari fets per cada classe i l’inventari de l’estoc, es calcula els llibres que necessitem per fer les comandes. 

 

- Control de pagaments de les quotes llibres (abans de setembre) 

 (Esther Font)

 

- Control dels lots que no es poden entregar (formulari “e” ). (2 setembre) 

(Lali Latorre/Esther Font)

* Complimentar els impresos i fer-los arribar als grups de classe que organitzen els lots. 

(No es pot lliurar el lot fins a regularitzar els pagaments pendents: quota llibres, llibres no retornats o quota ampa) 

 

- Portar els llibres que calguin a arreglar a “4 colors”  (Juny-Juliol)

(falta voluntari/a) 

* Enquadernar amb grapa o espiral, segons el llibre 

* Alguns llibres d’anglès necessiten una fotocòpia en color 

 

- Control d’etiquetes (juliol i setembre) 

(falta voluntari/a)

* Lliurar a cada delegat la base d’etiquetes existent per actualitzar-la. 

* Un cop retornades, enviar a imprimir (ho fa l’escola) 

(són documents de word i s’envien per mail: es pot fer des de casa) 

* Un cop ja impreses, recollir-les i repartir a delegats per fer lots. 

 

- Espais i dates a l’Escola (juny i setembre)

(Laura Fusellas / Lali Latorre) 

* Demanar a l’Escola els espais per poder treballar i acordar les dates i franges horàries (sense interferir/solapar-se amb el casal d’estiu) 

 

- Control de pagaments dels ingressos pendents (formulari “e” )  (__setembre) 

(Lali Latorre)

 

- Control llibres pendents de rebre de les editorials i reclamar-los (setembre i octubre) 

(Laura Fusellas)

 

- Informar a les editorials de les devolucions (octubre) 

(Laura Fusellas)

 

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© AMPA Sagrada Familia de El Masnou