Consell Escolar

En el Consell Escolar es decideixen temes molt importants sobre el funcionament de l'Escola (veieu les Funcions), i tots els Pares i Mares hi poden participar (veieu Composició i Renovació de membres). Us animem a que, com a mínim, estigueu informats:

Dels quatre representants al Consell Escolar del centre que tenim els Pares i Mares del SAFA, un representant és Nominat per l’AMPA (i és un membre de la Junta), i tres son membres electes i actualment son: 

 

Els membres electes son:

Laura Fusellas Gaspà (laurafusellas@gmail.com)

Esther Font Rosales (Esther.font@hotmail.com)

Anna Basora (annabasora@gmail.com)

Funcions:

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

 • Intervenir en la designació i el cessament del director o directora del centre i en la selecció i l'acomiadament de docents, en els termes establerts per la legislació orgànica en aquesta matèria.
 • Participar en el procés d'admissió d'alumnes i garantir el compliment de les normes que el regulen.
 • Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la sol·licitud d'autorització de percepcions, o la comunicació de l'establiment de percepcions, segons que escaigui, per les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars establerts legalment i no coberts pels contractes programa, si se n'han subscrit.
 • Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, el pressupost del centre i el retiment de comptes, referit tant a les assignacions de recursos públics com a les quantitats percebudes a què fa referència l'apartat anterior.
 • Conèixer la resolució de conflictes escolars i vetllar perquè s'ajusti a la normativa vigent. A instància de mares, pares o tutors, el consell escolar pot revisar les decisions relatives a conductes dels alumnes que perjudiquin greument la convivència en el centre i proposar, si escau, les mesures pertinents.
 • Participar en l'aprovació de les normes de funcionament del centre, les seves adequacions i la programació general anual proposades pel titular del centre.
 • Participar en la supervisió i avaluació del desenvolupament de la programació anual del centre en l'àmbit docent i en l'àmbit administratiu i dels resultats que se n'obtenen.
 • Participar en l'aplicació de la línia pedagògica general del centre, aprovar la carta de compromís educatiu, a proposta del titular o la titular del centre, i elaborar directrius per a programar i desenvolupar les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn del centre, i, a proposta del titular o la titular del centre, aprovar els acords de coresponsabilitat i de subscripció de contractes programa i avaluar-ne l'aplicació.
 • Assessorar el titular del centre en l'elaboració del projecte educatiu.

Composició en els centres concertats

El consell escolar dels centres privats concertats està constituït per: 

 •  El director o la directora. 
 •  Tres representants del o la titular del centre. 
 •  Quatre representants del professorat. 
 •  Quatre representants dels pares i les mares o els tutors i les tutores de l'alumnat, elegits per ells i entre ells. 
 •  Dos representants de l'alumnat elegit per ells i entre ells, a partir del primer curs d'educació secundària obligatòria. 
 •  Un o una representant del personal d'administració i serveis. 

 

El Departament d'Ensenyament recomana que els centres incorporin un representant de l'Ajuntament del seu terme municipal per afavorir la participació de l'Administració local en la vida del centre.

Una vegada constituït el consell escolar del centre, aquest ha de designar una persona que impulsi mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i dones. 

A més, en els centres específics d'educació especial i en els que tinguin aules especialitzades, també forma part del consell escolar un o una representant del personal d'atenció educativa complementària. 

Una de les persones representants dels pares i les mares del consell escolar ha de ser designada per l'associació de pares i mares més representativa al centre. 

Així mateix, els centres concertats que imparteixen formació professional poden incorporar al seu consell escolar una persona representant del món de l'empresa, designada per les organitzacions empresarials, d'acord amb el procediment que les administracions educatives estableixin.

Renovació de membres

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Les eleccions per a la constitució o renovació de membres del consell escolar, les convoca la persona titular del centre privat concertat, amb quinze dies d'antelació, dintre del període que fixa el Departament d'Ensenyament.

Les vacants del consell escolar s'han d'ocupar pel procediment establert a les normes d'organització i funcionament del centre; si aquestes no ho preveuen, les ha d'ocupar la següent candidatura més votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-les, romanen sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar.

La condició de membre del consell escolar es perd quan es deixa el càrrec que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l'òrgan que l'ha designat en revoca la designació.

Aquesta informació està extreta de la secció d'ensenyament del web de la Generalitat www.gencat.cat, actualitzada el dia 24 d'octubre del 2014.

En la secció Familia i escola del mateix web de la Generalitat, hi ha molta més informació sobre les funcions dels Pares i propostes per promoure i donar a conèixer tot el que és relatiu al Consell Escolar.

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© AMPA Sagrada Familia de El Masnou